Subway maps - Tehran Metro

Line 1 map - Tehran Metro


Tehran Metro Line 1 map Metro stations:

- Tajrish
- Gheytariyeh
- Shahid Sadr
- Gholhak
- Dr Ali Shari'ati
- Mirdamad
- Shahid Haghani
- Shahid Hemmat
- Mosalla
- Shahid Beheshti
- Shahid Mofatteh
- 7th of Tir
- Taleghani
- Darvazeh Dowlat
- Saadi
- Imam Khomeini
- 15th of Khordad
- Khayam
- Molavi
- Shush
- South Terminal
- Khazaneh
- Ali Abad
- Javanmard-e-Ghassab
- Shahr-e-Rey
- Bagher Shahr
- Shahed
- Haram-e-Motahar
- Kahrizak